Menu Zamknij

Fundacja
na rzecz standardów opieki
w chorobach otępiennych
Wyspy Pamięci

KRS: 0000733891
NIP: 9512463073
REGON: 380360037

CZŁONKOWIE REPREZENTACJI

Prezes Zarządu Magdalena Maria Winterot

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Celem Fundacji jest świadczenie kompleksowej pomocy osobom starszym, osobom z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ich otoczeniu,   wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji wymienionych grup w drodze działalności oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów, działalności kulturalnej w zakresie kultury fizycznej i sportu, wspieranie inicjatyw na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów (w rozumieniu  Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity: Dz.Uz 2017 roku, poz. 2343 ze zm.).

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • niesienie pomocy materialnej, społecznej i przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności wśród osób starszych, osób chorych na choroby neurodegeneracyjne oraz opiekunów (rodzinnych i instytucjonalnych), szczególnie osób najciężej poszkodowanych.
 • stworzenie standardów w opiece nad osobami z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz prowadzenie działalności oświatowej.
 • stworzenie i prowadzenie placówki całodobowego i dziennego pobytu dla osób z chorobami demencyjnymi wraz z centrum edukacyjno – szkoleniowo – terapeutycznym dla opiekunów.
 • objęcie patronatem specjalistycznych poradni, placówek dziennego i całodobowego pobytu chorych.
 • finansowanie badań naukowych związanych z celami Fundacji.
 •  prowadzenie doradztwa w zakresie opieki i rehabilitacji chorych z chorobami neurodegeneracyjnymi przebywającymi w domu oraz wyspecjalizowanych placówkach.
 • współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz osób z chorobami neurodegeneracyjnymi.
 • rozpowszechnianie rezultatów badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z chorobami neurodegeneracyjnymi.
 • tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla osób starszych, chorych oraz ich opiekunów, w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki , materiały edukacyjne itp.), Internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania.
 • dotowanie działań regionalnych i lokalnych na rzecz zreformowania systemu opieki nad nieuleczalnie chorymi, aby mogli jak najdłużej pozostawać pod odpowiednią opieką.
 • organizowanie zajęć z psychoterapii, terapii ruchowej oraz szkoleń dla rodzin i opiekunów chorych osób. Finansowanie usług związanych z poprawą ich kondycji fizycznej i psychicznej.
 • prowadzenie poradni internetowej dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ich opiekunów.
 • organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, pielgrzymek, spotkań, zjazdów, prelekcji, wystaw związanych z celami Fundacji.
 • działalność charytatywną.
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zawodowym.
 • ochronę i promocję zdrowia.
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.