Menu Zamknij

Oświadczenie uczestnika projektu

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Oświadczenie uczestnika projektu „Opiekun szyty na miarę” realizowanego na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014 -2020 nr 17753/2019/asos z 16 maja 2019 r. na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00-513 Warszawa, reprezentowanym na podstawie upoważnienia z dnia 7 marca 2018 r. przez Panią Lidię Ułanowską, Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. Zm.)  oraz dokumentem „ Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020“ (M. P. z 2014 r. poz. 52)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Opiekun szyty na miarę“  przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej , mający siedzibę przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00-513 Warszawa.
 2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu „Opiekun szyty na miarę”
  • w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
 6. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 8. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 9. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 10. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Opiekun szyty na miarę”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 11. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacji na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci, ul. Kolibrów 21, 02-818 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu grantowego). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt.
 12. Moje dane osobowe, w zakresie imię, nazwisko, miejscowość, mogą być przetwarzane w sieci Internet, w szczególności na stronie internetowej beneficjenta.
 13. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 14. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 15. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.